Έμπορική Διαχείριση (Master)

Η εφαρμογή Εμπορική Διαχείριση "Master" της εταιρείας e-MultiSoft ΙΚΕ η οποία αποτελείται από:

 • σύστημα πελατών
 • σύστημα προμηθευτών
 • σύστημα αποθηκών
 • τιμολόγηση
 • στατιστικά και
 • αξιόγραφα

παρακολουθεί αναλυτικά και ολοκληρωμένα το εμπορικό φάσμα. Η εμπορική διαχείριση καλύπτει επιχειρήσεις εμπορικές - βιοτεχνικές και βιομηχανικές.

Περιληπτικά από το σύστημα πελατών όπως και από το σύστημα προμηθευτών έχετε:

 • Καταχωρήσεις βασικών στοιχείων.
 • Ενημερώσεις ημερήσιων κινήσεων.
 • Εμφανίσεις και εκτυπώσεις καρτελών, ισοζυγίων, υπολοίπων, ανοικτών υπολοίπων, ηλικίας υπολοίπων, καρτελών πωλήσεων, ημερήσιας κίνησης, οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, ευρετηρίων και αυτοκόλλητων.
 • Επίσης έχετε προγράμματα για αυτόματη δημιουργία συγκεντρωτικής κατάστασης πωλήσεων και αγορών, προγράμματα ελέγχου Α.Φ.Μ. πελατών και προμηθευτών, ενημέρωση - εκτύπωση και δημιουργία δισκέττας για ΔΟΥ.
 • Από τις εργασίες τέλους έτους γίνονται η δημιουργία νέας χρήσης και η μεταφορά υπολοίπων στη νέα χρήση.

Το σύστημα αποθηκών αποτελείται από :

 • Καταχωρήσεις βασικών στοιχείων (ειδών με πλήρη ανάλυση πολλές συσκευασίες κ.α.).
 • Ενημερώσεις ημερήσιων κινήσεων.
 • Εμφανίσεις - εκτυπώσεις καρτελλών ειδών, ισοζυγίων, υπολοίπων, μικτού κέρδους, οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, ημερήσιων κινήσεων, τιμοκαταλόγων, ευρετηρίων, αυτοκόλλητων, είδη κάτω του ορίου ασφαλείας και βιβλίου αποθηκών.

Τιμολόγηση

 • Εκδοση παραστατικών (τιμολόγια - αποδείξεις λιανικής - ακυρωτικά τιμολόγια - πιστωτικά - δελτία αποστολής κ.λ.π.). Από την τιμολόγηση του πακέτου έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε δικές σας κινήσεις, εκτός από τις προκαθορισμένες από το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.
 • Συγκεντρωτική τιμολόγηση, μαζική εκτύπωση παραστατικών, εμφάνιση και εκτύπωση εκκρεμοτήτων, εκτύπωση επαναληπτικών πωλήσεων, εκτύπωση ατιμολόγητων πωλήσεων ανά πελάτη.
 • Τέλος έχετε τη δημιουργία νέας χρήσης για να μεταφέρονται αυτόματα οι αριθμήσεις των παραστατικών από την παλιά χρήση στη νέα.

Στατιστικά στοιχεία

 • Δημιουργία στατιστικών ανά μήνα ή από - έως μήνες που εσείς θα επιλέξετε.
 • Στατιστικά ανά είδος, ανά πελάτη-είδος, ανά περιοχή-πελάτη-είδος, ανά πωλητή-πελάτη, ανά πωλητή-είδος, ανά περιοχή-είδος και πλήθος άλλων στατιστικών σε εμφάνιση και σε εκτύπωση.

Αξιόγραφα

 • Πλήρης παρακολούθηση επιταγών εισπρακτέων, συναλλαγματικών εισπρακτέων, επιταγών πληρωτέων, συναλλαγματικών πληρωτέων.
 • Παρακολούθηση πινακίων ανά τράπεζα, μαζική εξόφληση αξιόγραφων.
 • Εμφανίσεις και εκτυπώσεις ληξιάριου, ληξιάριου ανά τράπεζα, καρτελών αξιόγραφων, καρτελών αξιόγραφων ανά πελάτη και ανά προμηθευτή, αξιόγραφων κατά θέση, cash flow αξιόγραφων καθώς και ανάλυση εξόφλησης τιμολογημένων πωλήσεων και ανάλυση εξόφλησης τιμολογημένων αγορών.

Να τονίσουμε ότι για όλες τις επιλογές εκτυπώσεων που υπάρχουν στην εφαρμογή «Εμπορική Διαχείριση (master) », πριν από κάθε εκτύπωση έχετε απεικόνιση στην οθόνη σας με τον τρόπο που θα εκτυπωθούν.

Όλα τα συστήματα έχουν παραμετρικές κινήσεις ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και συνδέονται αυτόματα με βιβλία Γ' και Β' κατηγορίας της e-MultiSoft ΙΚΕ.

Επιπλέον στην εμπορική διαχείριση μπορεί να προσαρμοσθούν εξειδικευμένες εφαρμογές.