Έμπορική Διαχείριση (Solution)

Η εφαρμογή Εμπορική Διαχείριση "SOLUTION" της εταιρείας e-MultiSoft ΙΚΕ η οποία αποτελείται από :

 • σύστημα πελατών
 • σύστημα προμηθευτών
 • σύστημα αποθηκών
 • τιμολόγηση και
 • στατιστικά

παρακολουθεί αναλυτικά και ολοκληρωμένα το εμπορικό φάσμα. Η εμπορική διαχείριση καλύπτει επιχειρήσεις εμπορικές - βιοτεχνικές κ.α. οι οποίες δε χρειάζεται να έχουν θεωρημένα βιβλία πελατών - προμηθευτών. Περιληπτικά από το σύστημα πελατών όπως και από το σύστημα προμηθευτών έχετε:

 • Καταχωρήσεις βασικών στοιχείων.
 • Ενημερώσεις ημερήσιων κινήσεων.
 • Εμφανίσεις καρτελών πελατών και προμηθευτών, ισοζυγίων και αναλυτική εμφάνιση ημερήσιων κινήσεων ανά τύπο κίνησης.
 • Εκτυπώσεις καρτελών, ισοζυγίων, ευρετηρίων, αυτοκόλλητων και ασφαλώς ημερησίων κινήσεων με τον τρόπο που θα επιλέξετε.
 • Επίσης έχετε προγράμματα για αυτόματη δημιουργία συγκεντρωτικής κατάστασης πωλήσεων και αγορών, προγράμματα ελέγχου των Α.Φ.Μ. πελατών και προμηθευτών, ενημέρωση - εκτύπωση και δημιουργία δισκέτας ΚΕΠΥΟ για ΔΟΥ.
 • Από τις εργασίες τέλους έτους γίνονται η δημιουργία νέας χρήσης και η μεταφορά υπολοίπων στη νέα χρήση.

Το σύστημα αποθηκών αποτελείται από :

 • Καταχωρήσεις βασικών στοιχείων (ειδών με πλήρη ανάλυση, πολλές συσκευασίες κ.α.).
 • Ενημερώσεις ημερήσιων κινήσεων.
 • Εμφανίσεις καρτελλών ειδών, ισοζυγίων και ημερήσιων κινήσεων.
 • Εκτυπώσεις ευρετηρίων, τιμοκαταλόγων, καρτελλών, υπολοίπων ειδών και ημερήσιων κινήσεων αποθηκών.
 • Από τις εργασίες τέλους έτους γίνονται η δημιουργία νέας χρήσης και η μεταφορά υπολοίπων ειδών από την παλιά χρήση στη νέα. Επιπλέον υπάρχει το βιβλίο απογραφής για εκτυπώσεις σε πρόχειρο ή και θεωρημένο έντυπο.

Τιμολόγηση

 • Έκδοση παραστατικών : τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής, αποδείξεων λιανικής, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, ακυρωτικών τιμολογίων, δελτίων αποστολής κ.α.
 • Από την τιμολόγηση του πακέτου έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε δικές σας κινήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.
 • Τέλος έχετε τη δημιουργία νέας χρήσης για να μεταφέρονται αυτόματα οι αριθμήσεις των παραστατικών από την παλιά στη νέα χρήση.

Στατιστικά στοιχεία

 • Δημιουργία στατιστικών ανά μήνα ή από - έως μήνες που εσείς θα επιλέξετε.
 • Εμφάνιση στατιστικών κατά πελάτη και εμφάνιση κατά είδος.
 • Εκτύπωση κατά πελάτη, κατά είδος και κατά ομάδα ειδών.

Να τονίσουμε ότι για όλες τις επιλογές εκτυπώσεων που υπάρχουν στην εφαρμογή "Εμπορική Διαχείριση Solution ", πριν από κάθε εκτύπωση έχετε απεικόνιση στην οθόνη, με τον τρόπο που θα εκτυπωθούν. Όλα τα συστήματα έχουν παραμετρικές κινήσεις ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και συνδέονται αυτόματα με βιβλία Γ' και Β' κατηγορίας της e-MultiSoft ΙΚΕ

Επιπλέον στην εμπορική διαχείριση μπορεί να προσαρμοσθούν εξειδικευμένες εφαρμογές.