Αναλυτική Λογιστική

Με το σύστημα Αναλυτικής Λογιστικής της εταιρείας e-MultiSoft ΙΚΕ το οποίο συνεργάζεται online με τη Γενική Λογιστική έχετε ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ομάδας 9.Η Αναλυτική Λογιστική η οποία καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας περιλαμβάνει :

  • Ενημέρωση συνδέσεων αναλυτικής λογιστικής
  • Ενημέρωση συνδέσεων λογαριασμών γενικής λογιστικής με λογαριασμούς αναλυτικής λογιστικής, με έτοιμο προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο από την εγκατάσταση της εφαρμογής.
  • Παραμετρικός ορισμός μορφής των βαθμών από εσάς σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες για την ανάλυση των λογαριασμών.
  • Δυνατότητα δημιουργίας ολόκληρων άρθρων που ενημερώνουν στη συνέχεια αυτόματα την ομάδα 9 .
  • Ενημέρωση ημερήσιων κινήσεων.
  • Με έτοιμα άρθρα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την ενημέρωση συνδέσεων αναλυτικής λογιστικής, το πρόγραμμα δημιουργεί κινήσεις αναλυτικής λογιστικής, με όρια ημερομηνιών από - έως.

Εκτυπώσεις Ημερολογίου αναλυτικής λογιστικής (πρόχειρο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές, πρόχειρο που περιλαμβάνει μόνο τις λογιστικοποιημένες εγγραφές και θεωρημένο ημερολόγιο).