Διαχείριση Παγίων Στοιχείων

Με το σύστημα Διαχείριση Παγίων Στοιχείων της εταιρείας e-MultiSoft ΙΚΕ έχετε πλήρη ανάλυση και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των παγίων στοιχείων.

Η παραμετροποίηση της εφαρμογής σας παρέχει τη δυνατότητα να ενημερώνετε οποιαδήποτε κίνηση παγίων στοιχείων απαιτηθεί.

Ενδεικτικά, εκτός από τις παραμέτρους που έχουν δηλωθεί από την αρχή της εγκατάστασης από τη e-MultiSoft ΙΚΕ, μπορείτε εσείς να ορίσετε κάποιες ειδικές κινήσεις που επηρεάζουν την απογραφή, την κτήση, την αναπροσαρμογή, την πώληση, την καταστροφή των παγίων καθώς και διάφορες χρεωπιστώσεις στις αποσβέσεις και αξίες των παγίων.

Να τονίσουμε ότι οι ενημερώσεις των συστημάτων Γενικής λογιστικής και Προμηθευτών γίνονται αυτόματα (εφόσον έχετε προμηθευτεί τα αντίστοιχα συστήματα) ώστε να μη γίνονται διπλές ενημερώσεις.

Καταχωρητικά
Ενημέρωση παγίων στοιχείων.
Η κωδικοποίηση των παγίων είναι παραμετρική και καθορίζεται από την αρχή της εγκατάστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.
Ο ορισμός των παγίων περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
Κωδικός (20 χαρακτήρες), περιγραφή (40 χαρακτήρες), δύο ομάδες κατάταξης των παγίων όπου κάθε μία απ' αυτές μπορεί να αναπτυχθεί σε 9.999 υποομάδες, κωδικός σύνδεσης με το λογιστήριο, κωδικός υποκαστήματος, σχόλιο και θέση παγίου μέσα στην εταιρεία.
Η ημερομηνία πρώτης κτήσης μπορεί να καταχωρηθεί με την εισαγωγή των βασικών στοιχείων ενός παγίου ή να ενημερωθεί αυτόματα με την κίνηση αγοράς του.
Η ημερομηνία έναρξη χρήσης (η έναρξη των αποσβέσεων), για τις περιπτώσεις που επιθυμείτε, είναι δυνατόν να γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Δυνατότητα καθολικής απόσβεσης ενός παγίου ή παραμονής του στο μητρώο παγίων με αξία ίση με την ποσότητα του παγίου.
Συντελεστής τακτικών αποσβέσεων με τρία ακέραια και δύο δεκαδικά ψηφία καθώς και συντελεστής πρόσθετων αποσβέσεων.
Τέλος ο συντελεστής ΦΠΑ για τον υπολογισμό του σε περίπτωση αγοράς και πώλησης, για ενημέρωση του λογαριασμού.
Εκτός από τα σταθερά στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω υπάρχουν και πολλά άλλα για πληροφόρησή σας όπως:
Τα σύνολα αποσβέσεων τακτικών και πρόσθετων, την αναπόσβεστη αξία του, την αξία και την ποσότητα του παγίου καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία για κάθε ομάδα κινήσεων όπως αγορές, αναπροσαρμογές, πωλήσεις, καταστροφές κ.λ.π.
Καταχώρηση κινήσεων.
Η καταχώρηση των κινήσεων γίνεται με πολύ απλό τρόπο σε κοινή οθόνη και με επιλογή της εργασίας που επιβάλλεται κάθε φορά.
Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα επιρροής στο πάγιο με όποια οικονομικά στοιχεία επιθυμείτε.
Στις αγορές μπορείτε να εισάγετε με ένα παραστατικό πολλά πάγια ώστε να ενημερωθεί λογιστικά ο προμηθευτής με μια εγγραφή, ενώ οι λογαριασμοί των παγίων στην λογιστική θα ενημερωθούν αναλυτικά ανά ομάδα ή ανά πάγιο. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων μπορεί να γίνει όσες φορές θελήσετε με ενημέρωση ή όχι του μητρώου παγίων. Επίσης είναι δυνατόν να γίνει ο υπολογισμός έως τον μήνα που εσείς θα επιλέξετε.
Εμφανίσεις - εκτυπώσεις

Μητρώου και καρτελλών παγίων με επιλογές παγίων, ομάδων και υποκαταστημάτων και με τις ημερομηνίες που θα επιλέξατε. Βοηθητικές εργασίες

Τέλος υπάρχουν πολλά βοηθητικά προγράμματα που σας παρέχουν τη δυνατότητα να στηρίξετε την εφαρμογή μόνοι σας σε περίπτωση προβλήματος αρχείων.